Wijkraad Europawijk Haarlem

vacature Vicevoorzitter

Ook geeft de wijkraad gevraagd en ongevraagd advies. In werkgroepen worden ideeën vanuit de wijk uitgewerkt tot concrete voorstellen die naar gemeente en corporaties worden uitgedragen. Alle leden van de wijkraad zijn vrijwilligers.

Wie aan werkgroepen mee wil doen, hoeft geen wijkraadslid te zijn. Het dagelijks bestuur van de wijkraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Europawijk is een wijk waarin heel veel gebeurt en wij zoeken bewoners die ons team willen versterken. Wij zoeken daarom naar een vicevoorzitter.

vicevoorzitter
- loopt het eerste half jaar mee met de voorzitter en het dagelijks bestuur om het netwerk en de overlegstructuren te leren kennen, zoals;
- overige wijkraden in Schalkwijk en andere wijken
- woningbouwverenigingen
- gemeente Haarlem
- verschillende stichtingen waaronder Stichting Dock
- verschillende werkgroepen waaronder verkeer
- kan zelfstandig overleggen bijwonen en het standpunt van de wijkraad uitdragen
- acht zich verantwoordelijk voor een goede overlegcultuur en kent zijn/haar voorbeeldfunctie ter zake
- streeft naar een optimale bijdrage van elke deelnemer aan de wijkraad
- helpt mee de wijkraadagenda op te stellen en de overleggen voor te bereiden
- richt zich op het inspireren en harmoniseren binnen de wijkraad
- en volgt te zijner tijd de huidige voorzitter op.

De bestuursleden worden door het algemene ledenoverleg gekozen voor vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.
Een vice-voorzitter vraagt een beschikbaarheid van tenminste 1,5 dag per week.

Hij of zij maakt deel uit van het bestuur dat 10 keer per jaar overlegt om lopende zaken te bespreken en de wijkraadoverleggen voor te bereiden. De bestuursoverleggen vinden meestal in de avonduren plaats en duren ongeveer 2 uur. De openbare wijkraadoverleggen vinden plaats op de 2e dinsdagavond van de maand van 20.00 tot 22.00 uur.


Verder heeft u wat tijd nodig om verslagen, informatie en algemene stukken te lezen.
Heeft u interesse om lid te worden van de wijkraad? Kom dan eens op ons spreekuur of bij een wijkraadoverleg.
U kunt ook contact opnemen met ons via .

  •  Bijgewerkt:          vr 11-01-19 11:23:48       .